fredag 14 september 2007

Debatt om den historiske Jesus - en sammanfattande analys

Många mötte igår (torsdag den 13 september) upp på Kafé Station i Umeå för att bevittna debatten mellan CredoAkademins direktor, till lika Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson och amatörforskaren Roger Viklund från Röbäck. Ämnet för kvällen var – den sedan slutet av 1700-talet debatterade – frågan om den historiske Jesus. I forskarkretsar handlar idag diskussionen kring den historiske Jesus mestadels om vad han gjorde, påståendet att Jesus är en historisk person brukar i regel ej ifrågasättas av forskarna. Bland historikerna råder idag i en konsensus kring att den rimliga slutsatsen utifrån det historiska materialet är att Jesus har levt, medan man ibland i den populära debatten och amatörforskningen fortfarande för fram tanken att den historiske Jesus aldrig har funnits.

Föremålet för gårdagskvällens debatt var den fundamentala frågan om Jesus överhuvudtaget har existerat. Som helhet var debatten både intressant och klargörande. Rogers tes är – som titeln på hans uppmärksammade bok Den Jesus som aldrig funnits avslöjar – att Jesus aldrig har existerat. Roger försöker underminera den historiske Jesus existens genom att (1) hävda att de utombibliska källorna om Jesus måste underkännas, (2) argumentera för att evangeliernas tillkomst är av sådant sent datum att de inte kan fungera som trovärdiga vittnesbörd om Jesus, (3) föra fram tanken att Paulus i sina brev verkar ovetande om vad evangelierna påstår om Jesus och (4) hävda att evangelierna egentligen är ett hopkok av en mängd olika mytologiska källor. Dessa fyra påstående bemöter Stefan i debatten och hävdar att samtliga är felaktiga. De utombibliska källorna kan – även om de har sina brister – inte avfärdas. Evangeliernas tillkomst är av ett sådant datum att de kan vara ögonvittnesskildringar. Paulus är i sina brev inte ovetande om evangeliernas påståenden om Jesus. Kärnan i evangeliet är inte en stor mängd mytologiska källor, vilket inte minst visas genom att olikheterna mellan evangeliet och de mytologiska källor som Roger åberopar är betydligt större än likheterna. (Den som är intresserad av att mer utförligt ta del av Stefans kritik hänvisas till: http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=104107)

Redan i sitt inledande anförande identifierar Stefan det centrala problemet med Rogers amatörforskning, nämligen hans problematiska historiska metod. En historiker undersöker källor och dessa är mestadels i form av texter. De texter som ger information om olika historiska skeenden från långt tillbaka lämnar ofta en hel del i övrigt att önska och man kan inte dra några vattentäta slutsatser. En historiker arbetar med sannolikheter, den tolkning som verkar mest rimlig bör föredras. De viktigaste källorna om Jesus är just evangelierna och i dessa skrifter framställs Jesus som en historisk person. Det finns inga andra centrala källor som ger en alternativ beskrivning av Jesus som en påhittad fantasifigur. Även om evangelierna ur historisk synvinkel inte kan fungera som orubbligt bevis – det är ju i sig en omöjlighet att hundraprocentigt visa att en viss person levde för tvåtusen eller hundra år sedan – så är historikerna överens om att den rimliga slutsatsen måste vara att Jesus har levt. En viktig orsak till den slutsatsen är helt enkelt att det inte finns historiska belägg för någon rimlig alternativ förklaring. Men som bekant hindrar detta inte personer från att föra fram alternativa förklaringsmodeller där Jesus varken betraktas som grundaren av kristendomen eller som historisk person. För att få en sådan alternativ förklaring att verka tilltalande måste man då för det första försöka minska trovärdigheten i den allmänt vedertagna tolkningen och detta görs vanligtvis genom att de bibelpassager som talar om Jesu liv undermineras. I debatten med Stefan ägnar Roger en stor del av sin tid åt just detta, men hans resonemang har svårt att övertyga. Något som han ofta återkommer till är likheterna mellan olika äldre källor och evangeliet. Ett exempel: Roger menar att likheten mellan vissa delar i Jesu undervisning och vissa avsnitt i Gamla Testamentet bevisar att sådana evangeliepassager inte är autentiska. Men det är väl knappast orimligt att tänka sig att en person som uppfattade sig som den judiske Gudens Messias framförde en undervisning som stod i nära relation till GT? Och har Roger missat att historien ofta upprepar sig? För det andra måste en alternativ förklaring innehålla en beskrivning av hur kristendomen har kunnat uppkomma utan att Jesus har existerat. Eftersom de viktiga källorna inte har någon annan beskrivning kan alternativa förklaringar inte få något större empiriskt stöd och innehållet i dessa tenderar därför att bli i hög grad spekulativa. Den av Roger framförda alternativa slutsatsen – att evangelierna är en sammanställning av en mängd olika mytologiska källor – är inget undantag. Den slutsatsen är inte minst orimlig ur ett kontextuellt perspektiv. Som en del historiker har påpekat var mysteriereligionerna ett inslag i den grekiska-romerska kulturen som var främmande för den judiska miljön. Detta har också Stefan lyft fram i tidigare kritik av Roger. Under gårdagens debatt tyckte jag dock att denna kontextuella dimension inte fick något nämnvärt utrymme, det är synd eftersom det enligt min mening är tydligt att synen på Jesus som en historiskt verklig apokalyptisk profet passar betydligt bättre in med den historiska verkligheten i Israel för tvåtusen år sedan än uppkomsten av en fabricerad religion ur en stor mängd mytologiska källor.

Så långt har jag ägnat utrymmet åt en vetenskaplig analys. På vilket sätt var då gårdagens debatt värdefull för Guds rike? Med tanke på det utrymme som ifrågasättande av Jesu historiska existens har fått i svensk media de senaste åren är det viktigt att vi som kristna tar vara på det intresse som just nu finns för Jesus och de tillfällen som ges till debatt. Frön till tvivel har säkerligen såtts hos en del kristna p.g.a. den senaste tidens ifrågasättande av Jesus och av den anledningen är det angeläget att visa att det inte finns någon objektiv grund för påståendet att Jesus inte funnit. Det är också viktigt att visa icke-kristna att det inte är en historisk sanning att Jesus bara är en mytisk person. Folk som har en sådan föreställning får svårt att ta kristendomen på allvar och de blir då svårare för dessa människor att vända sig till Gud. Ifrågasättandet av Jesu historiska existens har haft utrymme i den offentliga debatten ända sedan slutet av 1700-talet och gårdagskvällens debatt kommer inte att ”lösa” denna fråga. Men har den rätat ut något tvivel hos någon kristen eller medfört att någon som inte har tagit emot Jesus gått vidare från frågan om Jesus verkligen har existerat till frågan om vem Jesus egentligen var, så var debatten en succé. Frågan om vem Jesus var är, som Stefan sa vid debattens avslutning, en betydligt intressantare och viktigare fråga.

Leif Svensson

5 kommentarer:

Roger Viklund sa...

Hej Leif!

Jag har tagit ditt inlägg som utgångspunkt för en diskussion kring min och Stefans debatt och primärt relevansen av att hänvisa till auktoriteter. Min text är för lång för att få plats som en kommentar. Jag har i stället publicerat min replik på min hemsida under titeln:

Auktoritetstro och majoritetsuppfattningar; en replik till Leif Svensson och hans artikel Debatt om den historiske Jesus – en sammanfattande analys
http://www.jesusgranskad.se/auktoritetstro.htm

Jag har dessutom publicerat repliken på min blogg http://rogerviklund.wordpress.com/

Vänligen, Roger Viklund

Anonym sa...

Hej!

Tack för ditt svar Roger! Din replik kräver en lite längre redogörelse och jag kommer att publicera en sådan här på bloggen inom kort.

Hälsningar,
Leif Svensson

Anonym sa...

Ni kristna är ryggradslösa fånar och är nästintill totalt verklighetsfrånvända. Vidare har ni övergett sunt förnuft, till förmån av blind tro. Ni är blinda för ni säger Er se något som ni inte har sett. Jesus, även om han fanns, är död i denna världs bemärkelse. Att bära en död man på huvudet är en skymf, så sluta upp med det. Denna religion kommer att falla på sin egen dumhet.

Anonym sa...

Anonym: Tack för ditt mycket givande och rationella inlägg ....

/Johannes

Unknown sa...

“Historiske Jesus”?!?

Användningen av denna kontra-historiska självmotsägelse (bevisat av den eminenta avlidne Oxford-historikern, James Parkes, Conflict of the Church and the Synagogue) avslöjar ett förlitande på fjärde århundradets, hedniska, hellenistiska källor.
Emedan forskare debatterar härkomsten av de ursprungliga redogörelserna på vilka de tidigaste omfattande (från det fjärde århundradet, även fragment är från efter-135 i vanlig tideräkning), romerska hedniska, hellenist-omskrivna versionerna var baserade, så finns det inte ett fragment, inte ens en bokstav i NT som har sitt ursprung DIREKT från det första århundradets fariséeiska judar som följde fariséen Ribi Yehoshua.


Historiker såsom Parkes, et.al, har obestridligen bevisat att fjärde århundradets romerska kristendom var den 180 graders polära antites av första århundradets judendom av alla fariséeiska Ribis. Den tidigaste (efter-135 i vanlig tideräkning) sanna kristna var illvilligt antinomian (anti-Torah), hävdade att de efterträdde och ersatte Torah, judendom och det (”andliga”) Israel och judarna. Den ursprungliga kristendomen var anti-Torah från början emedan DSS (viz., 4Q MMT) och all annan judisk dokumentation bevisar att alla första århundradets fariséer var pro-Torah.

Det är ett berg av historisk judisk information kristna har vägrat att behandla på sidan www.netzarim.co.il (see, speciellt, History museum-sidorna som börjar med ”30-99 I vanlig tideräkning”).

Den ursprungliga kristendomen = anti-Torah. Ribi Yehoshua och hans Netzarim, liksom alla andra fariséer, var pro-Torah. En omedgörlig motsägelse.

Att bygga en romersk avbildning från hellenistiska hörsägen-återgivningar - årtionden efter döden av den första århundradets fariseeiska Ribi, och efter en utdrivning med våld av hellenistiska romerska hedningar, av hans ursprungliga judiska efterföljare (år 135 I vanlig tideräkning, dokumenterat av Eusebius) - baserat på skrifterna av en hellenistisk jude som blev avskuren som en avfälling av de ursprungliga judiska efterföljarna (dokumenterat av Eusebius), är cirkelresonemang genom hedniskt-romerska hellenistiska linser.

Det som den historiska fariséeiska Ribin undervisade finns inte i efter-år 135 I vanlig tideräkning hellenistiska romerska hörsägen-återgivningar, utan i judiska beskrivningar av fariséer och fariséeiska Ribis av den perioden.. i Dödahavsrullarna 4Q MMT (se professor Elisha Qimron), inter alia.

Till de kristna som läser: Frågan är, nu när du har blivit informerad, kommer du att följa den autentiska historiska fariséeiska Ribin? Eller att fortsätta följa den efter-år 135 i vanlig tideräkning romerskt-omskrivna antitesen – en avgud?